الینا یک‌ساله به دلیل قطع انگشتان دست بستری شده است.

الینا یک‌ساله به دلیل قطع انگشتان دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الینا یک‌ساله به دلیل قطع انگشتان دست در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

الینای عزیز در پی سانحه تصادف دچار قطع انگشتان دست شده است.

پدر الینا کارگر روزمزد ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر توانایی تامین و پرداخت کل هزینه بیمارستان را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت