افسانه نه‌ساله به دلیل درد قفسه سینه بستری شده است.

افسانه نه‌ساله به دلیل درد قفسه سینه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

افسانه نه‌ساله به دلیل درد قفسه سینه در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر افسانه کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده سیصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه شش فرزند خود در خانه شخصی در روستای سردر سراوان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان افسانه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 16 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب، اکو و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر افسانه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت