آرشان تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

آرشان تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرشان تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان رازی قائمشهر بستری شده است.

پدر آرشان کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در قائم‌شهر سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرشان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر آرشان قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان فرزندشان به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت